آموزش پداگوژی و مربیگری

با شرکت در دوره فوق می توانید به عنوان مربی رسمی سازمان فنی و حرفه ای در لاین و رشته های مورد نظر خود مشغول به کار شوید.

توضیحات دوره :

هزینه دوره  :  کل این پکیح با آف 80% فقط فقط 300 هزارتومان

Instagram
Telegram
WhatsApp
فهرست